ظرف با سنگ شکن می تواند در دستگاه سنگ شکن های جانبی باشد