آسیاب توپ و از توپ طبقه بندی شده جعلی استفاده کردند