شرکت های استخراج معدن در جنوب آفریقا و خدمات مراقبت های بهداشتی