میدان نفتی سکوهای حفاری بنزین و دکل های کاری و سواب کاری می باشد