برای اجرای سنگ شکن مورد نیاز مقادیر را محاسبه کنید