طیف وسیعی از طلای معدنی جداکننده سلول فلوتاسیون طلا