به دنبال سرمایه گذاران چینی در تجارت معدن می گردید