ترک خوردگی عمودی برای خرد کردن سیلندر بتونی در هر دو انتها