گچ به عنوان دستگاههای تصفیه مواد اولیه برای کارخانجات سیمان