جولیوس برگر از تجهیزات سنگین برای فروش در ابوجا استفاده کرد