طولانی ترین کمربند نقاله جهان به وضوح از فضا قابل مشاهده است