معادن به طور کامل مکانیزه برای روباز استخراج سنگ معدن آهن