پالایشگاه مهندسی مکانیک مبتنی بر پاسخ به سوال عینی