نمونه ای از عمل همکاری برای استخراج از معادن در هند